بررسی جذب و جداسازی ناپیوسته هافنیم از زیرکونیم با استفاده از رزین‌های تبادل یونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1321-INC (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،
2پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
3عضو هیات علمی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،
4پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فناوری هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی 113653486، تهران- ایران
چکیده
در این پژوهش جذب و جداسازی یون‌های زیرکونیم و هافنیم از محیط هیدروکلریک اسید با استفاده از رزین Amberlit CG- 400 در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا اثر غلظت هیدروکلریک اسید در محلول خوراک بر فرآیند جذب و جداسازی زیرکونیم و هافنیم مطالعه شد. نتیجه بررسی‌ها نشان داد که بیشترین میزان جداسازی هافنیم از زیرکونیم (9=α) در غلظت 10 مول بر لیتر هیدروکلریک اسید قابل دستیابی است. همچنین با افزایش غلظت اولیه یون‌های زیرکونیم و هافنیم در محلول، درصد جذب این عناصر کاهش یافته ولی میزان جذب آن‌ها به ازای واحد وزن جاذب افزایش یافت. سه مدل همدمای لانگمویر، فرندلیچ و تمکین برای توصیف داده‌های تعادلی بکار گرفته شد. نتایج نشان‌دهنده تطابق داده‌های تجربی زیرکونیم (969/0=2R) و هافنیم (993/0= 2R) با ایزوترم لانگمویر بود. این امر به مفهوم توزیع یکنواخت یونهای فلزی استخراج شده روی سطح دانه‌های رزین و همچنین تشکیل پوشش تک لایه یونها روی سطح رزین است. بیشینه ظرفیت جذب برای عناصر زیرکونیم و هافنیم به ترتیب برابر با 19/42 و 34/0 میلی‌گرم بر گرم بدست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات