اندازه‌گیری فلوئور کل در ترکیبات زیان‌آور PFAS با استفاده از روش PIGE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1319-INC (R2)
نویسندگان
1پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
2پژوعشگاه علوم و فنون هسته ای
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این کار پژوهشی ما امکان اندازه‌گیری سیستماتیک فلوئور کل در ترکیبات PFAS را با استفاده از روش گسیل پرتو گامای پروتون-القایی (PIGE) بررسی کردیم. در قدم اول 6 نمونه شامل 4 نمونه کاغذی (مقوای بسته‌بندی پیتزا، کاغذ ساندویج، لیوان کاغذی و کاغذ شاهد) و 2 نمونه پارچه (بافت پوشک نوزاد و پارچه شاهد) جمع‌آوری و غلظت فلوئور در آنها با استفاده از واکنش هستهای 19F(p,p𝛾2)19F(Eγ=197 keV) با پروتونهای keV 2500 اندازه‌گیری شد. نتایج به طور واضع وجود فلوئور در نمونه‌های مورد مطالعه را نشان می‌دهند و اشاره می‌کنند که ممکن است نمونه‌ها شامل تعدادی از ترکیبات زیان آور PFAS باشند. عدم قطعیت‌ سیستماتیک برای مقادیر اندازه‌گیری شده بهتر از 9 درصد تخمین زده شد. مزیت مهم روش PIGE نسبت به دیگر روش‌های متداول این است که در تعیین مقدار فلوئور کل به روش PIGE نیازی به فرایند استخراج فلوئور از بستر نمی‌باشد. اندازهگیری‌ها با استفاده از خط باریکه o 45 راست شتابگر الکترواستاتیکMV 3 واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای انجام شدند.
کلیدواژه ها
موضوعات