طراحی اولیه حفاظ برای شتاب‌دهنده صنعتی در حال ساخت با انرژی keV 800

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1318-INC (R1)
نویسندگان
1گروه کاربردپرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران ـ ایران
2عضو هیات علمی- سازمان انرژی اتمی
3شتابگرها، سازمان انرژی اتمی ، تهران ـ ایران
4ژوهشکده فیزیک و شتابگرها، سازمان انرژی اتمی،تهران، ایران
چکیده
در یک شتاب‌دهنده صنعتی هنگام برخورد باریکه الکترونی شتاب گرفته که با عبور از یک مغناطیس جاروب کننده، در راستای محور افقی روبش شده، باریکه صورت پهن می‌شود، به متوقف‌کننده باریکه با جنس آلومینیوم، تابش ترمزی تولید می‌شود. یکی از مسائل مهم در استفاده از شتاب‌دهنده‌های الکترونی حفاظ‌سازی شتاب‌دهنده به منظور جلوگیری از آثار مخاطره آمیز ناشی از آن است. در کار حاضر با استفاده از کد MCNPX که بر اساس روش مونت کارلو برای ترابرد ذرات مختلف ازجمله الکترون مورد استفاده قرار می‌گیرد، طیف انرژی و توزیع زاویه‌ای تابش ترمزی ناشی از برخورد باریکه الکترونی با انرژی keV 800 و جریان mA 50 به متوقف‌کننده باریکه به‌دست آمد و جهت اعتبارسنجی شبیه‌سازی‌ها از داده‌های نظری و برنامه ESTAR استفاده شد و درصد انحراف داده‌های شبیه‌سازی و نظری محاسبه گردید. همچنین برمبنای نتایج شبیه‌سازی ضخامت سرب لازم جهت کاهش آهنگ دز تا حد آهنگ دز زمینه 0/1 میکروسیورت برساعت برابر، 22 سانتی‌متر به‌دست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات