ارزیابی بهره شیمیایی دزیمتر ژل فریک آگاروز

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1311-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
محلول‌های فریک برای چندین دهه در دزیمتری پرتوها استفاده شده‌اند. با این وجود، همچنان افزایش حساسیت دزیمتر فریک و پایداری پاسخ آن مساله‌ای مطرح است. با پیشرفت سیستم‌های تصویربرداری پزشکی و بررسی ارتباط تغییرات تشدید مغناطیسی هسته‌ای با دز جذبی، امکان ثبت توزیع سه بعدی دز توسط دزیمترهای ژل فریک فراهم شد. مطالعات نشان داد که افزودنی‌های آلی می‌توانند بهره شیمیایی دزیمتر فریک را افزایش دهند. در این پژوهش، با ساخت دزیمتر ژل فریک آگاروز به بررسی این مساله پرداخته شده است. دزیمترهای ژل فریک آگاروز آماده‌شده تحت تابش گاما تا دز جذبیGy 30 قرار داده شده‌اند. سپس دزیمترهای تهیه شده به روش طیف‌سنجی نوری بررسی شدند. با استفاده از منحنی کالیبراسیون دزیمتر ژل فریک آماده شده، بهره شیمیایی آن ارزیابی شد. نشان داده شد که بهره شیمیایی دزیمتر ژل فریک آگاروز بیشتر از بهره شیمیایی دزیمتر فریک است که نشان دهنده مزیت دزیمتر ژل فریک بر دزیمتر فریک می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات