بررسی پارامترهای موثر بر استخراج سلنیم در محیط‌های آبی نیتریک اسید با استفاده از استخراج کننده‌ی سیانکس 301
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (495.84 K)
نویسندگان
1دانشجو، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، صندوق پستی 19111-35131، سمنان- ایران
2عضو هیآت علمی
3عضو هیئت علمی
چکیده
سلنیم یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین عناصر در صنعت و در عین حال بسیار نادر در طبیعت است. عمده کاربردهای آن در ساخت تجهیزات الکترونیکی‌، در رنگ‌دانه‌ها‌، ساخت شیشه‌، در تولید رادیو داروهای هسته‌ای برای تشخیص و درمان است. منبع اصلی تجاری سلنیم، لجن آندی مس پالایشگاه‌های تصفیه‌ی مس است. چندین روش برای پردازش و بازیابی سلنیم از لجن آند استفاده شده است. این‌ها شامل روش‌های هیدرومتالورژی است. در پژوهش حاضر، استخراج مایع‌- مایع (حلالی) برای بازیابی سلنیم از محلول‌های آبی نیتریک اسید بهینه شده است. برای ارزیابی تأثیرات سه متغیر مستقل‌ غلظت نیتریک اسید ‌، غلظت سیانکس 301 و دمای استخراج بر پاسخ درصد استخراج (E%) ، آزمایش‌های طراحی شده با روش سطح پاسخ (RSM) بر پایه‌ی طرح مرکب مرکزی (CCD) اجرا گردید. استخراج سلنیم بهینه شده و در شرایط مطلوب غلظت‌ 1-mol L 75/2 نیتریک اسید، ، غلظت 1-mol L 06/0 سیانکس 301 و دمای استخراج 25 درجه‌ی سانتی‌گراد، درصد استخراج سلنیم بیش از 98 درصد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات