مدل‌سازی دو بعدی و بررسی تاثیر پارامترهای الکتریکی و هندسی دستگاه تخلیه سد‌ دی الکتریک از نوع جت پلاسما بر پارامترهای پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1306-INC (R2)
نویسندگان
1گروه کاربردپرتوها، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2رشته کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش مدل ‌سازی و بررسی تأثیر پارامترهای الکتریکی و هندسی دستگاه تخلیه سد دی الکتریک از نوع جت پلاسما انجام شده است. این دستگاه در فشار اتمسفر و با گاز آرگون کار می‎‌کند. دو پیکربندی الکترود سوزنی و حلقوی از دستگاه جت پلاسما مورد بررسی قرار گرفته است . برای مدل‌سازی جت پلاسما از ماژول پلاسمای نرم افزار کامسول نسخه 5.4 که بر اساس روش المان محدود کار می‌کند ، استفاده شده است. پارامترهای پلاسما مانند چگالی الکترون ، دمای الکترون و پتانسیل الکتریکی با توجه به تغییرات پارامترهای هندسی و پارامترهای الکتریکی مانند فرکانس و ولتاژ اعمالی مورد بررسی قرار گرفته است. فرکانس اعمالی به الکترودها بین kHz 25-10 و بیشینه ولتاژ سینوسی اعمال شده بین kV 15-9 می‌باشد . تعیین پارامترهای الکتریکی در دستگاه های تخلیه سد دی الکتریک که به عنوان مولد جت پلاسما مورد استفاده قرار می گیرد، از این جنبه مهم است که با تغییرات یکی از آن ها تمامی پارامترهای پلاسما تغییر پیدا می کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات