مقایسه فانتوم ORNL و RADAR در محاسبه کسر جذبی انرژی پرتوهای گاما با استفاده از کد مونت ‌کارلو MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1304-INC (R4)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
2پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
3دانشجوی کارشناسی ‏ارشد مهندسی هسته ‏ای، دانشگاه شریف، 1458889694، تهران- ایران
چکیده
یکی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان ابتلا به سرطان می باشد. سرطان به مجموعه بیماری هایی گفته می شود که از تکثیر بیش از حد سلول های بدن پدید می آید. در میان روش های مختلف درمان سرطان، پرتودرمانی هدفمند توسط رادیودارو ها یک روش سودمند در درمان سرطان های برگشت پذیر و ثانویه است. در پرتودرمانی هدفمند، هدف نهایی وارد کردن دز بیشینه به سلول های سرطانی و کمترین آسیب به سلول های سالم اطراف آن است. هدف اصلی در این مقاله، محاسبه کسر جذبی انرژی برای انرژی گامای keV 159 رادیوایزوتوپ طلا- 199 با استفاده از فانتوم ORNL می باشد که در آن از کد MCNP جهت شبیه سازی استفاده شده و جهت اثبات صحت سنجی، نتایج حاصل از شبیه سازی با فانتوم مورد استفاده در روش RADAR مقایسه شد. نتایج به دست آمده از هر دو فانتوم در توافق بسیار خوبی با هم هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات