بررسی اثر رطوبت بر رشد بلور سوسوزن CsI:Na با استفاده از روش یونولومینسانس

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1303-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
بلور سوسوزن CsI:Na کاربردهای زیادی در زمینه آشکارسازی فوتون‌ها دارد. با این وجود حساسیت آن در مقابل رطوبت منجر به محدودیت‌هایی در استفاده از آن می‌شود. قرارگیری بلور در مجاورت رطوبت منجر به ایجاد لایه آمورف در سطح خارجی بلور و همچنین ناحیه غیرفعال تهی از سدیم در لایه‌های پایین‌تر می‌شود. این شرایط افت قابل توجه کارایی سوسوزنی بلور را به دنبال خواهد داشت. در این کار تحقیقاتی تأثیر رطوبت بر رشد بلور CsI:Na با استفاده از طیف‌سنجی یونولومینسانس مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین ترتیب که دو بلور مختلف در شرایط وجود رطوبت در کوره و شرایط کوره عاری از رطوبت رشد داده شدند. با توجه به طیف یونولومینسانس دو بلور، به نظر می-رسد که مولکول‌های آب با اتم‌های سدیم در جایگیری در شبکه بلور رقابت می‌کنند و میزان اتم‌های سدیم در بلور رشد داده شده در شرایط وجود رطوبت کمتر از حد انتظار است و این امر منجر به افت قابل توجه کارایی سوسوزنی آن می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات