مطالعه خواص گرمایی و دزیمتری یک دانه ترموبراکی‏ تراپی مورد استفاده در درمان تومورهای غیرکیستیک بدخیم

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1302-INC (R2)
نویسندگان
1پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران ایران
3دانشجوی کارشناسی ‏ارشد مهندسی هسته ‏ای، دانشگاه شریف، 1458889694، تهران- ایران
4مرکز تحقیقاتی علوم و تکنولولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، 1417614411، تهران- ایران
چکیده
از هسته فرومغناطیس به منظور استفاده در فرآیند هایپرترمیا به صورت موضعی و جهت درمان تومورهای ایجاد شده در مناطق عمقی بدن همراه با براکی‏تراپی استفاده می‏شود. در تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان گرمای القائی با استفاده از القاء امواج الکترومغناطیس توسط دستگاه هایپرترمیا از هسته فرومغناطیس نیکل- مس با درصد وزنی (70.4-29.6; wt%) در فانتوم آب به عنوان جایگزین بافت تومور جامد استفاده شده است. پروفایل دمایی ناشی از قرارگیری هسته فرومغناطیس در میدان الکترومغناطیس با توان W1000 و فرکانس kHz 400-100 و در مدت min۳۰ با استفاده از دوربین تصویربرداری فروسرخ نشاندهنده امکان القاء دما در محدوده ℃42 می‏باشد که مطلوب جهت استفاده در چشمه‏های ترموبراکی‏تراپی است. نتایج شبیه‏سازی انجام شده با استفاده از نرم افزارCOMSOL Multyphysics 5.4 امکان القاء گرما در هسته فرومغناطیس را تایید می‏کند. همچنین روند تغییرات تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی براساس نتایج شبیه سازی چشمه ترموبراکی‌تراپی توسط کد MCNP با اختلاف ناچیزی که ناشی از تفاوت در جنس هسته، ظاهر فیزیکی هسته و ضخامت لایه کربن پوشش داده شده بر روی هسته است، تقریبا مشابه با چشمه براکی‌تراپی مدل 2301BEST SEED می‏باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات