بکارگیری روش وردشی ربی برای بدست آوردن حل های اسکیرمیون جهت مطالعه برهم کنش بین این نوع ساختارهای سالیتونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1299-INC (R1)
نویسندگان
دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده
اسکیرمیون ها جواب های معادلات غیرخطی هستند که می توانند توصیف کننده رفتار ماده هسته ای درون هسته باشند. به عبارت دیگر می توان از اسکیرمیون ها برای توصیف رفتار یک سیال مزونی و یا باریونی استفاده کرد. در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی این نوع از امواج یعنی امواج سالیتوری و سالیتون ها خواهیم پرداخت. اسکیرمیون ها نوعی از سالیتون ها هستند. پس از معرفی اجمالی این نوع معادلات خواهیم دید که معادله ی اسکیرمیون به صورت معادله دیفرانسیل غیر خطی مرتبه دو می شود. علت پایداری جواب را از دیدگاه پایستگی بار توپولوژیکی بررسی نموده ایم. برای حل معادلات روش پرتاب متغیر قبلا به کار برده شده است. برای حل این معادلات روش وردشی ربی و جاکوبز را معرفی نموده ایم. تا کنون با استفاده از این نوع روش حل های ورتکس ها که نوعی دیگر از سالیتون ها هستند مورد مطالعه قرار گرفته است. به دنبال یافتن حل های عددی با استفاده از این روش هستیم.
کلیدواژه ها
موضوعات