مقایسه ی قابلیت تضعیف کامپوزیتهای حاوی تنگستن به عنوان حفاظ پرتوی ایکس تشخیصی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1297-INC (R2)
نویسندگان
1بخش هسته ای دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
2دانشگاه یزد
چکیده
در این مقاله به اندازه‌گیری و مقایسه‌ی قابلیت تضعیف پرتو‌های X توسط کامپوزیت‌های حاوی تنگستن در محدوده‌ی انرژی تشخیصی پرداخته شده است. به این منظور دو ترکیب حاوی تنگستن از جمله اکسید تنگستن (WO3) و ترکیبی از اکسید تنگستن و اکسید سولفید که تقریبا 85% این ترکیب را اکسید تنگستن تشکیل می‌دهد سنتز شدند و سپس درصد‌های مختلف این مواد در بستری از امولسیون پلی ونیل کلراید (EPVC) وارد شده و کامپوزیت‌هایی به صورت ورقه‌هایی با ضخامت تقریبا mm 1 آماده گردید و تحت پرتودهی در انرژی‌های 40, 80 وkV 120 قرار گرفتند. سپس با اضافه کردن لایه‌ به نمونه ها ضخامت نمونه‌‌ها را افزایش داده و مجددا تحت پرتودهی قرار گرفتند. درصد تضعیف، چگالی و ضریب تضعیف نمونه‌‌‌ها تعیین گردید. طبق نتایج نشان دادندکه قابلیت تضعیف نمونه‌ی اکسید تنگستن خالص بهتر از نمونه‌ی حاوی اکسید تنگستن ناخالص است. بنابراین حفاظ‌های حاوی نانو تنگستن در عین سبکی می‌توانند جایگزین خوبی برای حفاظ‌های سربی باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات