مدلسازی و شبیه‌سازی اریفیس با مونت کارلو در روش انبساط دینامیکی DEM و بهینه‌سازی هندسه به روش المان محدود

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1293-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
2پژوهشگر سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
در این تحقیق مدلسازی و شبیه ‌سازی اریفیس در روش انبساط دینامیکی با استفاده از مونت کارلو در نرم افزار مول ‌فلو و بهینه ‌سازی هندسه با روش المان محدود در نرم افزار انسیس انجام شده است. روش انبساط دینامیکی به‌منظور انجام تست عملکردی و صحه ‌گذاری پمپ ‌های خلأ بالا (HV) و بسیار بالا (UHV) نظیر پمپ‌ های یونی مورد استفاده قرار گرفته است. ابعاد و هندسه اریفیس به‌ عنوان پارامتر های اصلی‌ در روش انبساط دینامیکی مطابق با استانداردهای بین ‌المللی نظیر ایزو محاسبه و طراحی شده‌اند. قطر و ضخامت بهینه هندسه اریفیس در پمپ یونی با ظرفیت 150 (با قطر دهانه 100 میلی ‌متر) و 240 لیتر بر ثانیه (با قطر دهانه 160 میلی‌ متر) به ترتیب برابر با 12 و 25/1 میلی ‌متر و 15 و 2 میلی‌ متر به ‌دست آمده است. قطر و ضخامت های بهینه برای گاز های آرگون، نیتروژن و هیدروژن به دست آمده است.
کلیدواژه ها
موضوعات