احتمال فرار ذرات آلفای حاصل از گداخت گرماهسته‌ای در سوخت DT آلاییده کربنی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1292-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
چکیده
نِهشت انرژی ذرات آلفای حاصل از همجوشی دوتریوم-تریتیوم از جمله چالش‌های مهم در رهیافت افروزش سریع به شمار می‌رود. طی یک همجوشی دوتریوم-تریتیومی، همواره احتمال فرار بخشی از این ذرات به پلاسمای سوخت سرد اطراف لکه داغ وجود خواهد داشت. این امر می‌تواند به نوبه خود، نقش مهمی را در تحولات هیدرودینامیک لکه داغ، ایفا نماید. بررسی این چالش در محیط پلاسمایی ناخالص می‌تواند جالب تلقی گردد. برقراری شرایط اشتعال سوخت، منوط به پایداری افروزش لکه داغ است. فرار بیش از حد انرژی از پلاسمای به سرمایش و خاموشی آن منجر می شود. در این پژوهش، اثر سهم کمکی یون های پلاسما در اتلاف انرژی ذرات آلفای تولید شده در لکه داغ حاوی سوخت DT خالص و آلاییده کربنی به صورت عددی بررسی می گردد. سپس، در این شرایط کسر فرار ذرات آلفا بدست می آید. نشان داده می شود که سهم ایستانندگی مولفه یونی پلاسما در دمای افروزشی منجر به کاهشی قریب به 50% در برد ذره آلفا نسبت به حالت الکترونی خالص می گردد. این اثر با تزریق ناخالصی کربنی در همه گستره های دمایی مرتبط تشدید می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات