بهبود کیفیت باریکه نوترونی در خروجی کانال خشک راکتورمینیاتوری جهت انجام آزمایشات پرتودهی خارج از قلب

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1290-INC
نویسندگان
1عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
2رییس گروه پژوهشی توسعه راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت
3گروه پژوهشی توسعه راکتورها
4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
هدف از این تحقیق افزایش کیفیت باریکه‎ی نوترونی در خروجی کانال خشک راکتور مینیاتوری (MNSR ) جهت انجام آزمایش‎های پرتودهی نمونه‎ها در خارج از قلب آن است. رهیافت به‎کارگرفته شده برای حصول به این امر، طراحی یک فیلتر بهینه برای تعبیه در کانال خشک بود به طوری‎که بتواند شار نوترون‎های حرارتی (φ_th)، نسبت شار نوترون‎های حرارتی به کل (φ_th/φ_T ) و همچنین نسبت شار نوترون‎های حرارتی به آهنگ دز گاما (φ_th/(D_γ ) ̇ ) در محل پرتودهی نمونه‎ها را تا حد امکان افزایش دهد، که از طریق شبیه سازی با کد مونت‎کارلوی MCNPانجام شد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعبیه‎ی فیلترهای سرب یا بیسموت با ضخامت mm 5 و قطر حفره‎ی کمتر از mm5 در ارتفاعی حداقل cm140 بالاتر از قلب راکتور در کانال خشک، افزایش حدود 105درصدی نسبتφ_th/(D_γ ) ̇ و کاهش تقریبا 13% شار φ_thرا به دنبال خواهد داشت. تغییر چندان محسوسی هم در نسبتφ_th/φ_T ایجاد نمی‎کند. تفاوت محسوسی هم بین فیلترهای از جنس بیسموت و سرب، از حیث نسبتφ_th/(D_γ ) ̇ مشاهده نشد. با این حال شار نوترون‎های حرارتی به ازای فیلترهای از جنس بیسموت در حدود 8% بیشتر است.
کلیدواژه ها
موضوعات