بهبود کیفیت باریکه نوترونی در خروجی کانال خشک راکتورمینیاتوری جهت انجام آزمایشات پرتودهی خارج از قلب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (340.03 K)
نویسندگان
1عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
2رییس گروه پژوهشی توسعه راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت
3گروه پژوهشی توسعه راکتورها
چکیده
هدف از این تحقیق افزایش کیفیت باریکه‎ی نوترونی در خروجی کانال خشک راکتور مینیاتوری (MNSR ) جهت انجام آزمایش‎های پرتودهی نمونه‎ها در خارج از قلب آن است. رهیافت به‎کارگرفته شده برای حصول به این امر، طراحی یک فیلتر بهینه برای تعبیه در کانال خشک بود به طوری‎که بتواند شار نوترون‎های حرارتی (φ_th)، نسبت شار نوترون‎های حرارتی به کل (φ_th/φ_T ) و همچنین نسبت شار نوترون‎های حرارتی به آهنگ دز گاما (φ_th/(D_γ ) ̇ ) در محل پرتودهی نمونه‎ها را تا حد امکان افزایش دهد، که از طریق شبیه سازی با کد مونت‎کارلوی MCNPانجام شد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعبیه‎ی فیلترهای سرب یا بیسموت با ضخامت mm 5 و قطر حفره‎ی کمتر از mm5 در ارتفاعی حداقل cm140 بالاتر از قلب راکتور در کانال خشک، افزایش حدود 105درصدی نسبتφ_th/(D_γ ) ̇ و کاهش تقریبا 13% شار φ_thرا به دنبال خواهد داشت. تغییر چندان محسوسی هم در نسبتφ_th/φ_T ایجاد نمی‎کند. تفاوت محسوسی هم بین فیلترهای از جنس بیسموت و سرب، از حیث نسبتφ_th/(D_γ ) ̇ مشاهده نشد. با این حال شار نوترون‎های حرارتی به ازای فیلترهای از جنس بیسموت در حدود 8% بیشتر است.
کلیدواژه ها
موضوعات