تاثیر پرتو گاما در خصوصیات تولید مثلی پروانه نر بید کلم Plutella xylostella L. در نسل والد و F1 و قدرت رقابتی نرهای پرتو تابی شده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1288-INC (R1)
نویسندگان
1گروه گیاهزشکی- پژوهشکده کشاورزى هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اى
2گروه گیاهپزشکی- پژوهشکده کشاورزی هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3گروه تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
چکیده
شب پره پشت الماسی کلمPlutella xylostella L.، در حال حاضر از جدیترین آفات گیاهان خانواده چلیپائیان در کشور است. لاروهای این پروانه با تغذیه از برگها سبب خسارت به گیاهان این خانواده میشوند. در مطالعه کنونی، اثر پرتوهای یونیزان روی برخی خصوصیات تولید مثل بید کلم در نسل والد و F1 مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات دزسنجی، دزهای بالاتر از250 گری را به عنوان دزهای عقیم کننده مناسب در نسل والد برای جنس نر پیشنهاد میکند. درصد تفریخ تخم ماده های نرمال پس از جفتگیری با نرهای پرتوتابی شده در شفیرگی با دز 250 گری 24/1درصد بود. این مقدار در دز 300 گری به صفر رسید. همچنین القا ناباروری موروثی در حشرات نر نسل F1 با اعمال دز زیر عقیمی 150 گری در والد نر این گونه حشره مشاهده شد. نتایج حاصل از توان رقابتی محاسبه شده در نرهای پرتوتابی شده در مرحله شفیرگی در دز 250 گری محاسبه شد و ارزش رقابتی (CV) حاصل از نسبتهای مختلف رهاسازی در قفس های آزمایشگاهی در محدوده 65/0 تا 81/0 نوسان داشت. نتایج حاصله در محدوده قابل قبولی رقابتی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات