شبیه‌سازی الکترون‌های کم انرژی در هسته سلول و محاسبه آسیب‌های آن با سطح مقطع‌های تجربی و کد Geant4-DNA

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1286-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان، بهبهان، ایران
2گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه شیراز
چکیده
برهمکنش تابش‌های یونیزان با سلول زنده می‌تواند موجب آسیب بازی DNA و شکست‌های تک رشته‌ای و دورشته‌ای آن شود. آسیب‌هایی که ترمیم کامل نمی‌شوند به مرگ سلولی، بیماری‌های ژنتیک و یا سرطان منجر خواهند شد. آثار اولیه تابش‌های یونیزان شامل اثرات فیزیکی بواسطه یونیزاسیون و برانگیختگی و اثرات شیمیایی بواسطه واکنش رادیکال‌های شیمیایی و بخصوص رادیکال هیدروکسیل می‌باشد. شبیه‌سازی‌ مونت کارلو امکان تعیین انواع آسیب DNA و نرخ آنها را فراهم می‌آورد. در این مطالعه، با بکار بردن سطح‌ مقطع‌های اعمال شده در کدهای Geant4-DNA و CPA100، باریکه‌های الکترونی با انرژی‌های ۰۱۱/۰ تا keV ۱۰۰ داخل آب مایع ترابرد شده و برهمکنش‌های فیزیکی و شیمیایی که عامل بالقوه آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم به DNA می‌باشند شبیه‌سازی شده‌اند. امکان استفاده از سطح مقطع‌های کد CPA100 داخل شبیه‌ساز Geant4-DNA این پتانسیل را فراهم می‌آورد که از قابلیت‌های شناخته شده این کد در بازسازی نسبتا موفق نتایج تجربی مربوط به پرتوهای الکترونی استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات