طراحی و بهینه سازی موازی ساز نوترونی ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد هسته ای MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1285-INC (R1)
نویسندگان
1مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3رئیس دانشگاه پیام نور تهران شرق
4استاد محقق دانشگاه مادرید اسپانیا
5سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای
چکیده
به منظور یافتن بهترین هندسه و مواد به منظور بدست آوردن باریکه نوترونی یکنواخت با حداکثر میزان شدت شار، موازی سازی و نسبت بالای n⁄γ در صفحه هدف برای ارتقای کاربردهای ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران، 35 هندسه با استفاده از کد هسته ای MCNPX2.6 طراحی و مورد مقایسه با حالت پایه قرار گرفت. در تمام هندسه ها بررسی شار نوترون و گاما با حضور 2 سلول به عنوان آشکارساز به شکل مکعب یکی با ابعاد cm 10×10 و ضخامت 1cm و دیگری با ابعاد cm 90×90 و ضخامت 1cm در فاصله 10cm از خروجی ستون حرارتی در دستور کار قرار گرفت. نتایج بدست آمده نمایانگر موازی سازی حداکثری شار نوترون از مرکز دهانه ی 10cm خروجی ستون و به صورت یکنواخت روی صفحه هدف (آشکارساز مرکزی) با بالاترین شدت شار نوترونی و کمترین شار گاما در طرح موسوم به M2 است.

کنفرانس هسته ای ایران کنفرانس هسته ای ایران کنفرانس هسته ای ایران کنفرانس هسته ای ایران کنفرانس هسته ای ایران
کلیدواژه ها
موضوعات