بررسی و مقایسه آبشار‌های مخروطی و مربعی‌شده سه-بخشی در غنی‌سازی ایزوتوپ پایدار 130Te

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1283-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انژی اتمی
2سازمانانرژی اتمی ایران
3سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
4سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
چکیده:
در این تحقیق عملکرد دو آبشار با چیدمان مخروطی و مربعی‌شده سه بخشی بهینه‌شده با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با تابع هدف حداکثر نمودن ظرفیت تولید محصول و راندمان جداسازی برای غنی‌سازی ایزوتوپ پایدار 130Te تا غنای 85% باهم مقایسه شده‌اند. این دو آبشار در شرایط مشابه از قبیل تعداد مراحل، فاکتور جداسازی و تعداد ماشین سانتریفیوژ گازی با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که آبشارهای مخروطی از راندمان جداسازی بالاتری نسبت به آبشار مربعی شده سه بخشی در غنی سازی ایزوتوپ 130Te برخوردار است توان تولیدی محصول در آن در حدود 6 % بیشتر است و زمانیکه یک گام جداسازی مورد نیاز باشد استفاده از آنها مناسب تر است. اما زمانیکه به بیش از یک گام جداسازی نیاز باشد آبشارهای مربعی شده سه بخشی انعطاف‌پذیری بالاتری در طراحی و سهولت بیشتری در بهره برداری برخوردار است و استفاده از آن مناسب تر از آبشار مخروطی است.
کلیدواژه ها
موضوعات