بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی باریکه خروجی از تفنگ الکترونی گرما یونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1282-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2کارشناس در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این مقاله، شبیه سازی یک دستگاه تفنگ الکترونی توسط نرم افزار CST-Particle Studio انجام گرفته است. مدل گسیلی مورد استفاده در این کار از نوع گسیل گرما یونی می باشد که بر اساس گرم شدن فیلمان و گسیل الکترون از آن کار می‌کند. با توجه به اهمیت استفاده از میدان مغناطیسی در تنظیم باریکه خروجی از دستگاه تفنگ الکترونی، تاثیر مقادیر مختلف میدان مغناطیسی بر روی باریکه خروجی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی با افزایش مقدار میدان مغناطیسی، باریکه خروجی از آند دستگاه متمرکز و قطر باریکه کوچکتر می شود. در انتها نیز یک دستگاه تفنگ الکترونی گرمایونی، با استفاده از پارامترهای بدست آمده از شبیه سازی و طراحی، ساخته شد. جریان باریکه که توسط تفنگ الکترونی تولید می‌شود، از محدوده میکرو آمپر می باشد که در توافق کامل با نتایج بدست آمده از شبیه-سازی است. دستگاه طراحی شده می تواند برای تبخیر و لایه نشانی مواد با نقاط ذوب متفاوت مورد استفاده قرار ‌گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات