مقایسه غنی‌سازی ایزوتوپ‌های میانی و انتهایی تنگستن با استفاده از آبشار مربعی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1281-INC (R1)
نویسندگان
1تهران، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت فناوری های پیشرفته
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3سازمانانرژی اتمی ایران
4سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
5سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
یکی از مباحث مهم در جداسازی ایزوتوپ های پایدار دستیابی به ایزوتوپ‌های یک ماده با مقدار غلظت مورد نظر و با حداکثر مقدار ضریب بازیابی می‌باشد. برای این منظور تعیین تعداد گام‌های جداسازی و نیز مقدار پارامترهای آبشار‌ در هر گام جداسازی بسیار حائز اهمیت است تا بتوان جداسازی را به بهترین نحو ممکن انجام داد. در این مقاله به جداسازی سه ایزوتوپ‌ اول و دوم و سوم عنصر تنگستن از حالت طبیعی با استفاده از آبشار مربعی انعطاف پذیر با 25 مرحله جداسازی تا غنای بیش از 0.90% پرداخته شده است. پس از آن به مقایسه نتایج جداسازی و ضرایب بازیابی برای ایزوتوپ‌های میانی و انتهایی پرداخت شده است. در این بررسی غلظت ایزوتوپ‌های W-180 ، W-182 و W-183 به ترتیب از مقادیر طبیعی 0.0012 ، 0.2650 و 0.1431 به 0.9175 ، 0.9145 و 0.9100 رسیده است و ضرایب بازیابی آنها به ترتیب برابر با %98، %92 و %67 درصد می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات