بررسی میزان حساسیت شار نوترون با تغییر چگالی ماده نمونه در راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1280-INC (R1)
نویسندگان
1دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران-ایران
2مهندسی هسته‌ای- دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3عضو هیئت علمی، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
4عضو هیئت علمی، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
5استادیار، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم وفنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران
چکیده
آگاهی از عوامل و پارامترهایی که بر میزان حساسیت شار نوترون در قلب راکتور تاثیر می‌گذارند یکی از مهم‌ترین مباحث در فیزیک راکتور است. در اغلب مطالعات اعتبار سنجی که توسط کدهای شبیه‌سازی برای قلب راکتور انجام می‌شود، شار نوترون مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما میزان حساسیت شار نوترون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عوامل زیادی هستند که می‌توانند بر میزان حساسیت شار نوترون اثر بگذارند، ازجمله: مکان فضایی قرارگیری نمونه، توان راکتور، میزان انباشتی سم زینان در قلب راکتور، مکان میله‌های کنترل و چگالی ماده نمونه. در این مقاله اثر حضور نمونه و نیز تغییرات چگالی آن بر روی میزان حساسیت شار نوترون بررسی شده است. در این مقاله ایندیوم به عنوان ماده نمونه مورد مطالعه و شبیه‌سازی با کد MCNPX2.7 قرار می‌گیرد. نتایج نشان داد که با حضور ایندیوم، میزان حساسیت شار نوترون‌های حرارتی تغییرات بیشتری خواهد داشت و همچنین میزان حساسیت ناشی از تغییرات چگالی ماده نمونه معادل 5.5% است.
کلیدواژه ها
موضوعات