بررسی تاثیر تابع D در غنی‌سازی ایزوتوپ‌های میانی تلوریم با استفاده از آبشار مربعی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (553.16 K)
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2سازمانانرژی اتمی ایران
3سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای
چکیده
در این مقاله به محاسبه پارامترهای بهینه در آبشار مربعی انعطاف پذیر جهت جداسازی ایزوتوپ‌های چندجزئی پرداخته شده است. در این در این مقاله به محاسبه پارامترهای بهینه در آبشار مربعی انعطاف پذیر جهت جداسازی ایزوتوپ‌های چندجزئی عنصر تلوریم پرداخته شده است. در این راستا یک کد محاسباتی تهیه شده و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات تغییرات پارامتر D برای آبشارهایی با تعداد مراحل 20، 25، 40 و 50 جهت جداسازی ایزوتوپ میانی تلوریم (Te-123) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تابع D ابزاری مناسب جهت تعیین تعداد مراحل آبشار مربعی انعطاف پذیر خواهد بود و آبشار با تعداد مراحل50 مرحله بهترین گزینه برای جداسازی ایزوتوپ Te-123 و افزایش غنای آن تا سطح مورد نظر می‌باشد. همچنین جهت افزایش غنای این ایزوتوپ از مقدار طبیعی 0089/0 تا 75/0، استفاده از یک گام جداسازی کافی نمی باشد و لازم است از آبشار مربعی با 3 گام جداسازی استفاده ‌شود و میزان بازیابی کل آن برابر با %94 خواهد بود. لازم به ذکر است پارامترهای آبشار مربعی در هر گام به صورت بهینه تعیین شده‌اند
کلیدواژه ها
موضوعات