تاثیر پروفایل بیم الکترونی نسبیتی بر شتاب میدان عقبه پلاسمایی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1277-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس
2گروه فیزیک- دانشکده علوم پایه - دانشگاه گنبد کاووس- گنبد کاووس- ایران
چکیده
در این مقاله، با استفاده از معادلات سیالی غیرخطی، برهمکنش بیم الکترونی نسبیتی با پلاسمای همگن و تولید میدان عقبه پلاسمایی مطالعه شده است. تاثیر استفاده از بیم الکترونی نسبیتی با پروفایل های پله ای، گوسی و سوپر-گوسی روی دامنه میدان عقبه پلاسمایی و آشفتگی چگالی الکترونهای پلاسما مورد بررسی قرار گرفت. دیده شد استفاده از بیم الکترونی نسبیتی با پروفایل سوپر-گوسی می تواند دامنه میدان عقبه و آشفتگی چگالی الکترونهای پلاسما را نسبت به حالتهای دیگر افزایش دهد. علاوه براین برای مطالعه مکانیسم شتاب الکترون و تبادل انرژی بین یک الکترون و میدان عقبه از دینامیک هامیلتونی استفاده کردیم. دیده شد در هر سه حالت با افزایش انرژی اولیه تک الکترون انرژی نهایی نیز افزایش می یابد. نشان دادیم که یک الکترون با انرژی اولیه درحدود MeV 15 می تواند انرژی نهایی در حدود GeV 3 از میدان های عقبه پلاسمایی تولید شده بوسیله بیم الکترونی سوپر- گوسی بدست آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات