بررسی محدودیت‌های تحلیل نوترونی بر طراحی و عملکرد پوشش‌های زاینده HCCR توکامک‌های دمو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1276-INC (R2)
نویسندگان
1فیزیک هسته ای، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
2فیزیک هسته ای، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ایران
3دانشکده فیزیک و انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
بهینه‌سازی پوشش زاینده توکامک‌های دمو به‌منظور فراهم نمودن همزمان شرایط خودنگهدار در تولید تریتیم و بازده بالا در تولید انرژی، ضروری است. در این بررسی تحلیل نوترونیکی پوشش زاینده HCCR با استفاده از کد مونت کارلو ترابرد سه‌بعدی MCNPX.2.6.0 و کتابخانه ENDF انجام شده است. در زاینده‌های سرامیکی پوشش‌های زاینده، افزایش درصد غنای لیتیم در ضخامت اشباع، سهم Li6 را در تولید تریتیم کاهش می‌دهد. بنابراین در زاینده‌های سرامیکی درصد غنای لیتیم را 30% تا 60% در نظر می‌گیرند. نتایج محاسبات نوترونی در هندسه مورد بررسی که از زاینده سرامیکی 3TiO2Li استفاده می‌کند، نشان می‌دهند که استفاده از لیتیم با درصد غنای حدود 50% منجر به نتایجی می‌شود که شرط تولید خودنگهدار تریتیم و تکثیر انرژی برقرار است. در این مطالعه پارامترهای نوترونیکی پوشش زاینده HCCR از قبیل شار و طیف نوترون، نسبت زایش تریتیم، انباشت انرژی و ضریب تکثیر انرژی محاسبه و اثر غنای Li6 بر این پارامترها بررسی گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات