بررسی پارامترهای الکترون های گریزان در توکامک البرز و تحلیل آن در فضای تکانه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1275-INC (R1)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی انرژی وفیزیک،دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک)،تهران،ایران
2دانشکده انرزی و فیزیک، دانشگاه امیرکبیر
چکیده
در طراحی،ساخت و افزایش زمان محصورسازی پلاسما در توکامک ها چالش های فراوانی وجود دارد که مورد توجه قرار دارند. یکی از مهم‌ترین چالش ها پدیده الکترون های گریزان می باشد. هنگامی که الکترون های موجود در پلاسما تحت تاثیر میدان چنبره ای به اندازه کافی قدرتمند قرار بگیرند، می توانند تحت تاثیر آن شتاب گرفته و بر نیروهای مقاوم موجود غلبه کرده و به سرعت های نسبیتی برسند. الکترون ها با این سرعت دیگر درقید میدان مغناطیسی نمی مانند. که به این الکترون ها، الکترونهای گریزان می گویند. این پدیده در صورت عدم کنترل، می تواند باعث اتلاف انرژی و درنهایت برخورد به دیواره و دیگر اجزای توکامک و ایجاد آسیب در تجهیزات شود. بهترین روش جلوگیری از آن، شناخت پارامترهای تاثیرگذار و روش های کنترل آن ها می باشد.درنتیجه بررسی این فرآیندها، بسیار مهم می باشد. در این مقاله، پارامترهای مهم در توصیف الکترون های گریزان بیان شده و آن ها برای توکامک البرز محاسبه شده است. در نهایت این پدیده در فضای تکانه با استفاده از کد محاسباتی نورس، بررسی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات