بررسی میزان تحمل به خشکی لاین‌های برنج امیدبخش موتانت با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1271-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشکده کشاورزی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
یکی از راهکار‌های موجود برای تعیین میزان تحمل و حساسیت ارقام و لاین‌ها نسبت به شرایط تنش، استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت است. بدین منظور، 14 لاین موتانت برنج حاصل از موتاسیون ارقام هاشمی، طارم محلی و خزر به همراه 4 رقم شاهد (هاشمی، طارم محلی، خزر و گیلانه) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در دو شرایط تنش خشکی و نرمال در مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، استان گیلان در سال های 1394 و 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. در طول دوره رشد و پس از برداشت محصول، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مورد مطالعه بر روی 5 بوته در هر کرت که به طور تصادفی انتخاب شدند، ارزیابی شدند. سپس، میزان تحمل لاین‌های امیدبخش موتانت با استفاده از 17 شاخص مقاومت به تنش خشکی جهت انتخاب متحمل‌ترین لاین‌های متحمل به خشکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آنالیز میزان تحمل ژنوتیپ‌های مورد مطالعه با استفاده از 17 شاخص مقاومت به تنش خشکی و نتایج تجزیه بای پلات بر اساس این شاخص‌ها در دو سال، لاین‌های امیدبخش با شماره‌های 5، 7 و 12 به‌عنوان متحمل‌ترین ژنوتیپ‌های مورد بررسی و بهترین لاین‌های امیدبخش برای استفاده در طرح‌های تحقیقی ترویجی جهت فرآیند معرفی انتخاب شدند.
کلیدواژه ها
موضوعات