ترابرد باریکه ذرات داخل شتابدهنده ی الکترواستاتیک 200 کیلوولت با استفاده از کد Geant4

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1270-INC (R1)
نویسندگان
1تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،تهران-ایران
3دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران-ایران
4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
محاسبه‌ی میدان‌الکتریکی در ستون شتابدهنده‌ی ذرات و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر مسیر حرکت باریکه‌ی ذرات به منظور دستیابی به بیشینه‌ی جریان باریکه روی هدف و کاهش تابش‏های ثانویه‌ی اطراف آن، یکی از مهم‌ترین مسائل در شتابدهنده‌های ذرات است. در این مقاله یک بسته‌ی نرم‏افزاری بر پایه کد Geant4 توسعه داده شده است که به‌طور همزمان محاسبات مربوط به میدان‌الکتریکی استخراج شده از کامسول و برهم‏کنش‏های هسته‏ای ذرات با الکترودها و فضای داخل ستون شتابدهی را مدل‏سازی می‏کند. توسعه‌ی این بسته‌ی نرم‏افزاری، محاسبات تلفات جریان باریکه و تشعشعات اطراف شتابدهنده را برای طراحی حفاظ به آزمایشات واقعی نزدیک می‏کند.


محاسبه‌ی میدان‌الکتریکی در ستون شتابدهنده‌ی ذرات و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر مسیر حرکت باریکه‌ی ذرات به منظور دستیابی به بیشینه‌ی جریان باریکه روی هدف و کاهش تابش‏های ثانویه‌ی اطراف آن، یکی از مهم‌ترین مسائل در شتابدهنده‌های ذرات است. در این مقاله یک بسته‌ی نرم‏افزاری بر پایه کد Geant4 توسعه داده شده است که به‌طور همزمان محاسبات مربوط به میدان‌الکتریکی استخراج شده از کامسول و برهم‏کنش‏های هسته‏ای ذرات با الکترودها و فضای داخل ستون شتابدهی را مدل‏سازی می‏کند. توسعه‌ی این بسته‌ی نرم‏افزاری، محاسبات تلفات جریان باریکه و تشعشعات اطراف شتابدهنده را برای طراحی حفاظ به آزمایشات واقعی نزدیک می‏کند.
کلیدواژه ها
موضوعات