مقایسه دقت دزیمتری الگوریتم های طراحی درمان با استفاده از نرم افزار EclipseTm در فانتوم ناهمگن ریه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1268-INC (R3)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2گروه مهندسی اپتیک و لیزر ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،
3گروه مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی.دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
4گروه انکولوژی .دانشگاه علوم پزشکی تهران
5مدیر گروه مهندسی هسته ای دانشگاه تهران مرکزی
چکیده
هدف از این مطالعه مقایسه دقت الگوریتم های مختلف در سیستم طراحی درمانی Eclipse TM با استفاده از یک فانتوم ناهمگن است. این روش بر اساس گزارش TEC-DOC 1583 آژانس بین المللی انرژی اتمی است. از فانتوم قفسه سینه CIRS ، محفظه یونیزاسیون PTW30010 و یک الکترومتر (PTW ، فرایبورگ) برای اندازه گیری استفاده شد. سه الگوریتم محاسبه دز (AXB) ، الگوریتم ناهمسانگرد تحلیلی (AAA) و محاسبه دز پرتو مداد (PBC) موجود در Eclipse TM سیستم طراحی درمان در این مطالعه در نظر گرفته شدند. بر اساس اندازه گیری ها ، حداکثر اختلاف بین دز محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان و دز اندازه گیری شده در آزمون های TEC-DOC 1583 به ترتیب 5/2٪ ، 6/8٪ و 1/16٪ برای الگوریتم های AXB ، AAA و PBC در محیط های ناهمگن بود. در درمان رادیوتراپی استروتاکتیک بدن الگوریتم AXB از دقت بالاتری برای پیش بینی توزیع دز در بافتهای ناهمگن مانند ریه در مقایسه با الگوریتم های AAA و PBC برخوردار است.
کلمات کلیدی: الگوریتم ACUROS XB ، بافتهای ناهمگن ، سیستم طراحی درمان ، محاسبات دز
کلیدواژه ها
موضوعات