ارزیابی دز جذبی استخوان برای رادیونوکلئیدهای گسیلنده بتا با استفاده از فانتوم وکسلی انسانی بوسیله شبیه‌سازی GATE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1267-INC (R1)
نویسندگان
1دانشگاه گیلان
2عضو هیئت علمی
چکیده
رادیوداروهای استخوان‌خواه نقش مهمی را در درمان متاستازهای دردناک استخوان ایفا می‌کنند. ستون فقرات یکی از شایع‌ترین مکان‌های متاستاز استخوانی می‌باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دزیمتری‌ رادیوداروهای استخوان‌خواه گسیلنده بتا می‌باشد. از کد GATE برای شبیه‌سازی ترابرد تابش در یک فانتوم وکسلی انسانی استفاده شد. مقادیر دز جذبی (S-values) برای رادیونوکلئیدهای 153Sm، 90Y، 33P و 166Ho در استخوان‌های ستون فقرات و اجزای آن،خاجی، جناغ و دنده‌ها محاسبه شدند. رادیو نوکلئیدهای 90Y بالاترین و 33P پایین مقدار دز را به استخوان منتقل می‌کنند. بالاترین دز جذبی در بین اجزای ستون فقرات مربوط به ستون فقرات قفسه سینه (لایه اسفنجی) می‌باشد و به ترتیب، ستون فقرات گردن (لایه اسفنجی) و ستون فقرات کمر (لایه اسفنجی) در مرتبه بعدی قرار می‌گیرند. در دیگر بخش‌ها، استخوان خاجی بالاترین دز جذبی و استخوان جناغ و دنده‌ها در مرتبه بعدی قرار می‌گیرند. به عنوان نتیجه‌گیری کلی، روند نزولی انتقال دز رادیونوکلئیدهای گسیلنده بتا به بخش‌های استخوانی، به ترتیب 33P، 153Sm، 166Ho،90Y می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات