بررسی تاثیر انرژی باریکه‌ی فوتونی، در برآورد بهبود دز تومور بارگذاری شده توسط نانوذرات میله‌ای و کروی شکل ید، گادولینیوم و لوتشیم با استفاده ازکد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1265-INC (R2)
نویسندگان
1دانشجو
2عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه. گروه فیزیک. دانشگاه گیلان
3دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
استفاده از نانو ذرات به دلیل خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی، در حوزه‌ی پزشکی و درمان در حال گسترش است. در روش استفاده از نانو ذرات در درمان سرطان، تومور نشان دار شده تحت تابش اشعه ایکس قرار می گیرد و تابش های ثانویه حاصل از نانو ذرات، موجب افزایش دز جذبی به صورت موضعی میشوند. در این مطالعه، تومور به ابعاد cm 2/2×2/2×2/2 و در عمق cm 4 با نانو ذرات کروی و میله‌ای شکل ید، گادولینیوم و لوتشیم بارگذاری شد. نتایج نشان داد نانو ذرات کروی شکل ید به لحاظ افزایش دز، موثرتر از نانوذرات کروی و میله‌ای شکل گادولینیوم و لوتشیم می‌باشد. همچنین انرژی بهینه برای نانوذرات ید و گادولینیوم 75 کیلوالکترون ولت و برای نانوذرات لوتشیم 55 کیلوالکترون ولت بدست آمد. همچنین مشاهده شد با افزایش عمق تومور، میزان دوز جدبی آن کاهش می‌یابد که دلیل این امر تضعیف فوتون در هنگام قرارگیری در بافت می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات