طیف سنجی دیجیتال اشعه گاما با استفاده از آشکارساز NaI و دیجیتایزر ارزان (آهنگ نمونه برداری پایین): تابع مدل جدید بر پایه هم‌پیچشی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (365.14 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1264-INC (R1)
نویسندگان
1گروه هسته ای
2گروه هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
در سال‌های اخیر ، ترکیبی از دیجیتایزرهای موجود در دسترس عموم (COTS) در طیف‌سنجی دیجیتال اشعه گاما استفاده شده است. در این کار، یک مطالعه امکان سنجی برای استفاده از کارت صوتی رایانه شخصی (PC) به عنوان دیجیتایزر در طیف‌سنجی دیجیتال اشعه گاما با استفاده از آشکارساز NaI(Tl) انجام شده است. به همین منظور، طول زمانی پالس‌های خروجی آشکارساز NaI توسط پیش‌تقویت‌کننده به 300 μs افزایش داد شده است. جمع‌آوری داده‌ها توسط ابزار جمع‌آوری داده نرم‌افزار متلب صورت پذیرفت. پالس نمونه با میانگین گیری از ۱۰۰ پالس بدون رخداد انباشت بدست آمد. خط پایه سیگنال با استفاده از میانگینگیری از ۱۰ نمونه قبل از شروع پالس و کاستن از کل پالس انجام شده است. تعیین زمان ظهور پالس‌ها توسط فیلتر میانگین انجام شد. تابع مدل هم‌پیچشی به منظور تصحیح اثر مخرب رخدادهای انباشت معرفی شد. برازش توابع مدل روی پالس تجربی توسط الگوریتم برازش غیر خطی انجام شد. عملکرد این تابع مدل در تصحیح رخدادهای انباشت بررسی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات