تحلیل رفتار نوترونی و بهینه سازی مصرف سوخت راکتور ماژولار کوچک پیشرفته SMART با استفاده از الگوریتم ژنتیک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1262-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هسته ای
3هیئت علمی پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی
چکیده
اهداف اصلی بهینه سازی چیدمان مجتمع های سوخت در قلب رآکتورهای هسته ای، کاهش قله قدرت شعاعی و افزایش طول سیکل بهره برداری می باشد. رآکتور SMART از انواع رآکتور های ماژولار کوچک پیشرفته طراحی و ساخت کشور کره جنوبی دارای قدرت 100 مگاوات الکتریک و 330 مگاوات حرارتی می باشد. در این مقاله، در ابتدا انجام محاسبات پارامترهای رفتار نوترونی قلب رآکتور اعم از ضریب تکثیر، راکتیویته مازاد و توزیع فاکتور پیک توان در حالت های مختلف ورود و عدم ورود میله های کنترل با استفاده از کدهای WIMS & CITATION انجام شد. سپس، برای اولین بار برای رآکتورهای ماژولار کوچک با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و برنامه نویسی در MATLAB، بهینه سازی چیدمان سوخت در قلب این رآکتور مورد ارزیابی قرار گرفت. الگوریتم ژنتیک با محدودیت ها، اولویت ها و دامنه متغیرها مساله یک تابع هدف تعریف می نماید که با بهینه نمودن آن جواب نهایی را تعریف می نماید. نتایج نشان داد، ضریب تکثیر موثر در چیدمان بهینه نسبت به چیدمان مرجع به میزان 0.82 درصد افزایش و پارامتر پیک شعاعی به میزان 1.38 درصد کاهش می یابد. مقایسه نتایج با مقالات و گزارشات نشان دهنده سازگاری خوبی با یکدیگر می باشد و نتایج از درصد خطای کمی برخوردار می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات