تعیین طیف جرمی و شعاع چارمونیم و باتمونیم با استفاده از روش نیکیفرو- اوارو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1261-INC (R1)
نویسندگان
گروه شیمی کاربردی، دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران،5600- 75813، ایران
چکیده
چکیده
با حل معادله شرودینگر و به دست آوردن ویژه مقادیر و توابع موج می‌توان تمام اطلاعات لازم را راجع به سیستم کوانتومی مورد مطالعه به دست آورد. به همین منظور و برای به دست آوردن طیف جرم و شعاع کوارکونیوم، پتانسیلی شامل پتانسیل نوسانگر هماهنگ ساده، پتانسیل کولمبی و همچنین پتانسیل خطی، به عنوان پتانسیل حاکم بر سیستم کوارکونیم در نظر گرفته شد. با استفاده از روش نیکیفرو- اوارو که مبتنی بر حل معادله دیفرانسیل درجه دوم فوق هندسی می‌باشد، معادله شرودینگر در دو حد شعاع‌های کوچک و شعاع‌های بزرگ حل شد و یک جواب مجانبی برای ویژه مقادیر و توابع موج معادله شرودینگر به دست آمد، و بر آن اساس طیف جرمی و شعاع‌ چارمونیم و باتمونیم به دست آمد. نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی و همچنین با نتایج محاسبات تئوری که در منابع دیگری ارائه شده‌اند، مقایسه گردید که حاکی از توافق خوبی با آن نتایج می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات