بررسی اثر کویل خنک کننده راکتور MNSR اصفهان بر زمان عملکرد

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1259-INC (R2)
نویسندگان
1دانشگاه اصفهان- دانشکده فیزیک- گروه مهندسی هسته ای
2عضو هیات علمی پژوهشکده راکتور
3دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک، عضو هیات علمی مهندسی هسته ای
4پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
یکی از محدودیت اصلی راکتور MNSR زمان عملکرد کوتاه آن در قدرت اسمی است. براثر افزایش دمای کندکننده، راکتیویته اضافی در دسترس کاهش می‌یابد؛ بنابراین، زمان موجود برای ادامه عملیات محدود است. در این پژوهش، ابتدا، مروری کوتاه بر هندسه و مشخصات راکتور شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار انسیس فلوئنت یک تحلیل دینامیکی سیالات محاسباتی کامل برای مدل‌سازی پدیده جابجایی آزاد در قلب، مخزن و استخر راکتور با توجه به اثر کویل خنک‌کننده مارپیچ موجود در بالای مخزن راکتور انجام‌شده است. محاسبات عددی جریان خنک‌کننده در راکتورهای استخری، به خاطر حجم زیاد سیال پیچیده می‌شود برای کاهش محاسبات، قلب راکتور به‌عنوان یک محیط متخلخل و یک منبع حرارتی با توان یکنواخت 30 کیلووات در نظر گرفته‌شده است. مقایسه‌ی بین داده‌های تجربی و حل عددی به‌دست‌آمده از روش محیط متخلخل، این روش را تایید می‌کند. مسئله یک‌مرتبه با در نظر نگرفتن اثر کویل و حالت دیگر با در نظر گرفتن اثر کویل خنک‌کننده حل‌شده و نتایج به‌دست‌آمده از هرکدام مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ دمای سیال ورودی و خروجی از قلب در حالت استفاده از کویل در مقایسه باحالت بدون کویل (دبی سیال ورودی به کویل صفر است) 2 درجه سانتی‌گراد کم‌تر می‌باشد؛ و زمان عملکرد راکتور حدود نیم ساعت افزایش می‌یابد. یک وضعیت دیگر موردبررسی قرار گرفت؛ که ابتدا توسط کویل آب استخر را چند درجه‌ای خنک کرده، سپس راکتور راه‌اندازی شود. در این صورت زمان عملکرد راکتور حدود چهار ساعت ونیم می‌رسد.
کلیدواژه ها
موضوعات