مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی ماده حساس دزیمتر نانوکامپوزیت پلی استایرن/نانولوله کربن چند دیواره

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1258-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی 498-31485، کرج ـ ایران
2پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج ـ ایران
3عضو هیئت علمی
42- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران ـ ایران
چکیده
با توجه به گسترش مراکز رادیوتراپی در کشور، اندازه‌گیری دقیق میدان پرتویی جهت درمان از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش‌های پیشین توسط نویسندگان، ماده نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانولوله کربنی چند دیواره (PS-MWCNT) به عنوان یک دزیمتر بَرخط به منظور اندازه‌گیری آهنگ دز در ناحیه رادیوتراپی معرفی شد. در این پژوهش، ماده دزیمتری PS-MWCNT در درصدهای وزنی مختلف 0.05، 0.28 و 1 wt% به روش ترکیب-محلولی ساخته شد. در ادامه، بررسی خواص مکانیکی این ماده شامل آزمون استحکام کششی و مشخصه یابی ساختار فیزیکی-شیمیایی آن از طریق آزمونهای FESEM، XRD، FTIR و Raman Spectroscopy در دستور کار قرار گرفت. تصاویر FESEM از پخش یکنواخت نانو لوله های کربنی در بستر پلیمر دلالت داشت. آزمونهای XRD و طیف سنجی رامان به ترتیب با نشان دادن پیک‌های مشخصه نانولوله کربن در زوایا و اعداد موج مشخص از صحّت وجود نانولوله‌کربن در بستر پلی‌استایرن حکایت داشت. نتایج آزمون مکانیکی نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانولوله های کربنی در بستر پلیمری، از مقدار ازدیاد طول در نقطه شکست کم شده و به مقدار استحکام کششی نمونه‌ها افزوده می‌شود. همچنین آزمون FTIR در محدوده cm-1 400-4000 بر حضور گروه‌های عاملی مختلف در تطابق با مراجع استاندارد صحّه گذاری نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات