مقایسه اثر پرتو گاما بر نسبت جنسی و قدرت رقابتی(Helicoverpa armigera Hubner Lep: Nuctuidae) در دو نسل والد و F1

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1257-INC
نویسندگان
1گروه گیاهپزشکی- پژوهشکده کشاورزی هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2گروه گیاهپزشکی- پژوهشکده کشاورزی هسته ای- پژوهشگاه غلوم و فنون هسته ای
3پژوهشکده کشاورزی هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
کرم غوزه پنبه (Hübner Helicoverpa armigera) آفتی شناخته شده در جهان می باشد که در سراسر ایران استقرار یافته است. دزهای مختلف پرتو گاما در دامنه 100 تا 350 گری روی نسبت جنسی بالغین خارج شده از شفیره های پرتوتابی شده و نسل F1 حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. نسبت جنسی بالغین نسل F1 حاصل از والد نر پرتوتابی شده با افزایش دز به سمت جنس نر تمایل یافت و به 66/0 در دز 200 گری رسید. ارزش رقابتی برای نرهای حاصل از شفیره های پرتوتابی شده با دز 200 گری بین 54/0 و 77/0 نوسان داشت. این ارزش برای نرهایF1 حاصل از والد نر پرتوتابی شده با دز 200 گری بین 76/0 تا 94/0تغییرات داشت. نتایج حاصل نشان دادند که نرهای پرتوتابی شده با دز 200 گری و نرهای F1 حاصل از والد نر پرتوتابی شده با همین دز، قادر به رقابت مطلوب با نرهای پرتوتابی نشده در شرایط آزمایشگاهی هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات