بررسی تاثیر غلظت هلیوم بر مکانیزم اتلاف تابشی در راکتور هم‌جوشی ITER

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1256-INC (R1)
نویسندگان
1دانشگاه مازندران-دنشکده فیزیک
2دانشگاه مازندران
چکیده
اولین سوختی که در هم‌جوشی هسته‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد سوخت دوتریوم-تریتیوم است. در طی این واکنش دوتریوم و تریتیوم با یکدیگر واکنش داده و در نتیجه آن ذرات آلفا و نوترون تولید می‌شود. کل انرژی ناشی از این واکنش برابر با MeV 3/18می‌باشد. انرژی ذرات الفا تولید شده در این واکنش نیز معادل MeV 52/3 است. تجمع ذرات آلفا در پلاسمای همجوشی موجب افزایش هدررفت انرژی از طریق مکانیزم تابش می‌شود. بررسی تاثیر میزان غلظت این ذرات نقش مهم و اساسی در مسیر دستیابی به تولید انرژی هم‌جوشی اقتصادی خواهد داشت. در این پژوهش، تحولات زمانی توان‌های اتلافی شامل تابش ترمزی⸲ تابش خطی⸲ تابش بازترکیب⸲ توان خالص پلاسما و زمان محصورسازی انرژی⸲ با در نظر گرفتن نسبت‌های مختلف غلظت ذره آلفا بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. هدف اصلی در این پژوهش مطالعه و بهینه سازی عملکرد پلاسما با بررسی مکانیزم‌های اتلافی در راکتورهای هم‌جوشی مانند توکامک ایتر است.
کلیدواژه ها
موضوعات