تهیه و بررسی عوامل مختلف بر سنتز پودرکاربید بور به روش احیای منیزیوترمیک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1255-INC (R2)
نویسندگان
1گروه مواد، دانشکده مهندسی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
2گروه تبدیل شیمیایی و ساخت سوخت، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران-ایران
3گروه مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین-ایران
چکیده
چکیده
کاربید بور با ترکیب شیمیایی B4C با ساختار رمبوهدرال، به علت سختی بالا، چگالی پایین، پایداری شیمیایی، دمای ذوب بالا، سطح مقطع بالای جذب نوترون، و ...به عنوان یک ماده استراتژیک در صنایع هسته ای، دفاعی و .... کاربرد دارد. در این پژوهش کاربید بور با روش منیزوترمیک و با استفاده از آسیاب انرژی بالا ماهواره‌ای سنتز و تهیه گردید. متغیرهای موثر بر سنتز از جمله زمان آسیاب، سرعت آسیاب آزمایش و نتایج بدست آمده با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس بررسی و تحلیل گردید. همچنین با کمک تست آنالیز گرماسنجی روبشی افتراقی (DSC ) رفتار حرارتی و دمای شروع واکنش های احیا تعیین گردید. در نهایت نمونه های با سرعت آسیاب 350 دور در دقیقه و 60 ساعت نمونه بهینه تعیین گردید. نمونه با زمان 10 ساعت آسیاکاری تحت تست آنالیز گرماسنجی روبشی افتراقی (DSC) امکان انجام واکنش در زیر 700 درجه سانتیگراد با حرارت دادن را نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات