ارزیابی مقایسه ای قدرت باروری حشرات پرتودیده مگس میوه مدیترانه ای و مگس زیتون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (195.63 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1254-INC (R2)
نویسندگان
1گروه گیاهپزشکی، پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2پژوهشکده کشاورزی هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در سال های اخیر خسارت مگس های میوه مدیترانه ای و زیتون در ایران بطور چشمگیری در حال افزایش می باشد. استفاده از تکنیک نابارورسازی حشرات (SIT)برای کنترل مگس ها، یک روش موثر و دوستدار محیط زیست بوده که بر پایه رهاسازی حشرات نر عقیم در باغات میوه و رقابت آنها با نرهای وحشی در جفتگیری با ماده های وحشی عمل می کند. به منظور تعیین دز عقیم کننده شفیره های نر مگس ها در معرض دزهای 0-120 گری قرار داده شدند و برخی از خصوصیات زیستی هر دو حشره مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با افزایش دز پرتو گاما، تعداد تخم های گذاشته شده در هر دو مگس کاهش معنی داری داشته و شدت این کاهش در مگس میوه مدیترانه ای بیشتر بوده است. درصد تفریخ تخم ها با افزایش دز پرتو کاهش چشمگیری داشته بطوریکه در دزهای بالاتر از 90 گری هیچ تخمی تفریخ نگردید.
کلیدواژه ها
موضوعات