طراحی و ساخت آشکارساز گازی دو بعدی میکرو مقیاس(MPGDs) جهت پایش آلودگی سطحی آلفا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1253-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک-دانشکده علوم-دانشگاه پیام نور-تهران-ایران
2مهندسی هسته ای-دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته
3گروه فیزیک-دانشکده علوم-دانشگاه پیام نور -تهران- ایران
4رئیس دانشگاه پیام نور تهران شرق
چکیده
در این مقاله روش جدیدی برای پایش آلودگی سطحی آلفا بر اساس کارکرد یک تکثیرکننده الکترونی ضخیم در مد ستون نور خود فرونشان SQS معرفی شده است. کارکرد این آشکارسازها در مد SQS توانایی نشان دادن آلودگی ناشی از چشمه‌های آلفازا با سرعت بالا در دو بعد را دارد. در این تحقیق با قرار دادن دو چشمه امرسیم 241 با اکتیویته‌های 33 و 150 کیلو بکرل بر متر مکعب به بررسی امکان استفاده از کارکرد آشکارسازهای تکثیر کننده‌های الکترونی ضخیم در مد SQS جهت پایش دو بعدی آلودگی‌های سطحی آلفا پرداخته شده است. نشان داده شده است که می‌توان تغییرات شدت روشنایی در مکان‌های مختلف را به تغییرات میزان آلودگی در این نقاط مربوط دانست. همچنین دیده شد که قدرت تفکیک مکانی میزان آلودگی به تعداد حفره‌های موجود در واحد سطح هر THGEM بستگی دارد. از برتری این سیستم پایش آلودگی سطحی آلفا، توانایی تعیین مکان و شدت آلودگی بدون احتیاج به هیچ‌گونه سیستم تقویت کننده و قرائت‌گر الکترونیکی است.
کلیدواژه ها
موضوعات