ارزیابی سهم اجزای گنتری شتابدهنده خطی درمانی Varian-Clinac ix با انرژی 18 MV در تولید فوتونوترون به روش شبیه سازی مونت‌کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1252-INC (R1)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی هسته ای
2بیمارستان امام خمینی، مرکز پزشکی هسته ای، تهران، ایران
3سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای
4هیئت علمی پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی
چکیده
در صورت دریافت بیش از حد مجاز دز در بدن بیمار، نه‌تنها فرآیند درمان دچار اختلال می‌شود بلکه ممکن است اثرات مخرب بجا گذارد. از سوی دیگر، در صورتی که ذره پرتابه نوترون باشد، این اثر مخرب چندین برابر می‌شود چرا که نوترون‌ها در محدوده انرژی حدود 0.1 تا 2 مگاالکترون‌ولت که در شتاب‌دهنده خطی پزشکی تولید می‌شوند فاکتور کیفی 20 را داشته که دز معادل بالایی ایجاد می‌کند و سبب ایجاد اثرات مخرب بیولوژیکی در بدن بیمار می‌گردد. از این رو، با توجه به اهمیت بالای دزیمتری نوترون در فرآیند درمان، در این مقاله، محاسبات مربوط به تولید فوتونوترون هر یک از اجزای گنتری شتابدهنده خطی درمانی Varian-Clinac ix با انرژی 18 (MV) با استفاده از کد MCNPX2.7.0 انجام شده است. در این راستا، پس از ارزیابی نقشه سیستم بیمارستانی و انجام مدلسازی، سهم هر یک از اجزای گنتری دستگاه شتابدهنده و فانتوم در تولید نوترون به ازای یک گری از فوتون‌های با انرژی 18 مگاولت به‌دست آورده شد. نتایج نشان داد، که بیشترین سهم در تولید فوتونوترون متعلق به کولیماتور اولیه است که در ازای یک گری فوتون با خطای کمتر از نیم درصد از مرتبه 10e13 ذره فوتونوترون در هر سانتی متر مربع می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات