محاسبه مونت کارلوی دز پرتوهای گامای زمینه کیهانی وخورشیدی در ایستگاه بین المللی فضایی (ISS)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1250-INC (R2)
نویسندگان
گروه مهندسی هسته ای، دانشکده علوم وفناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته،کرمان،ایران
چکیده
کارکنان ایستگاه‌های فضایی ISS با وجود محفظه‌های ایستگاه فضایی باز هم در معرض تشعشعات ذرات کیهانی و گامای زمینه کیهانی و خورشیدی قرار می‌گیرند. هدف از این مطالعه محاسبه دز موثر کارکنان ایستگاه فضایی ISS برای محافظت بیشتر در برابر تابش‌ها و خطرات پیش روی آن‌ها است. بدین منظور از شبیه سازی با کد MCNPX منطبق بر روش‌های مونت کارلو استفاده می‌گردد. در این کدنویسی، هندسه ماژولDestiny ایستگاه فضایی تعریف گردیده و فانتوم انسان داخل آن قرار داده شده است و میزان دز ناشی از گامای زمینه کیهانی و فعالیت خورشیدی محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میزان دز موثر سالیانه کل بدن ناشی از تابش گامای زمینه کیهانی در بازهmSv⁄y 52/1 - 06/6 قرار دارد، این دز علاوه بر دز ناشی از ذرات کیهانی می‌باشد. همچنین دز موثر سالیانه کل بدن ناشی از تابش گامای خورشیدی nSv/y9/9 محاسبه شده است. برای صحت سنجی کد میزان دوز دیواره معده در انرژیMeV10برابر pGy 〖cm〗^2 5/23 بدست آمده است که با مقداردرج شده درگزارش 116 ICRP برای این شرایط (pGy 〖cm〗^2 23) همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات