اثر سطوح مختلف شوری و سولفات آمونیوم بر عملکرد و تبعیض ایزوتوپ کربن در ارقام گندم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1248-INC (R2)
نویسندگان
1رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته ای
2عضو هیات علمی پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج ، ایران.
چکیده
به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم و تنش شوری بر عملکرد دانه و تبعیض ایزوتوپ کربن (∆13C) در برگ دو رقم گندم، یک آزمایش مزرعه‌ای در طی دو سال انجام شد. تیمارها شامل سه سطح تنش شوری (10 ، 5 و 3/1 دسی زیمنس بر متر)، سه سطح کود سولفات آمونیوم (150، 100 و 50 کیلوگرم در هکتار) و دو رقم گندم (بم و توس) بود. نتایج این پژوهش نشان داد تبعیض ایزوتوپ کربن در بین دو رقم گندم در سطوح مختلف شوری به طور معنی‌داری متفاوت بود. رقم متحمل به شوری «بم» از نظر عملکرد و همچنین Δ13C در مقایسه با رقم حساس به شوری «توس»، در شرایط تنش شوری کارآمدتر بود. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تبعیض ایزوتوپ کربن برگ و عملکرد دانه گندم مشاهده شد. نتایج حاصل از تبعیض ایزوتوپ کربن نشان داد که ∆13C شاخص مؤثری برای انتخاب ارقام گندم با عملکرد بالا در شرایط تنش شوری است.
کلیدواژه ها
موضوعات