اندازه‌گیری شار نوترون حرارتی در کانال پرتودهی B راکتور تحقیقاتی تهران با روش فعالسازی نوترونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1246-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده فیزیک و شتابگرها
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
چکیده
در این کار تحقیقاتی کمیت نسبت شار نوترون حرارتی به شار نوترون فوق حرارتی (f)، مقدار شار نوترون حرارتی و همچنین شار نوترون فوق حرارتی در کانال پرتودهی B راکتور تحقیقاتی تهران اندازه‌گیری شد. برای انجام این اندازه‌گیری از روش فعالسازی نوترونی استفاده شد. نسبت شار نوترون حرارتی به شار نوترون فوق حرارتی، به روش نسبت کادمیومی اندازه‌گیری شد. شار نوترون حرارتی نیز به روش فعالسازی نوترونی و با پرتودهی سیم طلا اندازه-گیری شد. این روش تجربی بر اساس تابش دهی نمونه‌های طلا با نوترون در کانال پرتودهی B راکتور تهران و سپس اندازه‌گیری اکتیویته تابش گامای آنها با استفاده از آشکارساز HPGe قرار دارد. در این تحقیق، روش فعالسازی نوترونی برای آنالیز داده‌ها و اندازه‌گیری شار نوترونی به طور مفصل شرح داده شد. مقدار f و شار نوترون حرارتی در کانال پرتودهی B در توان 100 kW راکتور، به ترتیب برابر 36/118 و n. cm-2.s-1 1011× 27/3 اندازه‌گیری شد.
کلیدواژه ها
موضوعات