تاثیر ترکیب هدف بر شتابدهی پروتون در اندرکنش پالس لیزر پرشدت با فویل نازک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1245-INC (R1)
نویسندگان
1استادیار-پژوهشکده فوتونیک و فناوریهای کوانتومی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2استاد- پژوهشکده فوتونیک و فناوری ها ی کوانتومی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3استادیار -پژوهشکده فوتونیک وفناوری کوانتومی -پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای -
چکیده
در این مقاله اندرکنش یک پالس لیزری پرشدت با یک هدف جامد مرکب از یونهای کربن و هیدروژن بوسیله شبیه سازی 2 بعدی ذره در جعبه مورد بررسی قرارگرفته شده است. در این شبیه سازی‌ها تاثیر نسبت چگالی یونهای تشکیل دهنده هدف بر روی شتابدهی ذرات پروتون بررسی شده است. نتایج نشان داده‌اند که در یک ترکیب با نسبت چگالی پروتون به کربن پائین(در حدود 10 درصد )، فرآیند شتابدهی منجر به تولید پروتونهایی با طیف انرژی شبه تک انرژی خواهد شد درحالیکه در نسبت چگالی بالا(در حدود 120 درصد)، پروتونهایی با یک طیف انرژی گسترده و انرژی قطع بیشتر تولید خواهد شد. در واقع با افزایش نسبت چگالی یونها، نیروی کولومبی یونهای سنگین کربن بر نیروی فشار تابش لیزر غلبه خواهد کرد که سبب انفجار کولومبی یونهای کربن و انتقال انرژی بیشتر به پروتونهای شتاب داده شده خواهد شد. در واقع حضور پروتونهای در چگالیهای بیشتر به عنوان نوعی حفاظ میدان شتابدهی عمل میکند و سبب میشود که تاثیر آن بر یونهای کربن ناچیز شمرده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات