ارزیابی عملکرد پایشگر پرتویی NSTRI-RPM-2020-1 برای چشمه‌های پرتوزا در حال حرکت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1244-INC (R2)
نویسندگان
1پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
21- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران 2- گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه شریف، تهران، ایران
3پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران
4مهندسی هسته ای ، دانشکده انرژی، دانشگاه شریف، تهران، ایران
5پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486 – 11365، تهران، ایران
چکیده
هر ساله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی از سرقت، از دست دادن و یا عدم نظارت بر کنترل مواد رادیواکتیو در برخی از کشورها را ارائه می‌دهد. با توجه به خطرات ناشی از پرتوهای یونساز و انجام عملیات تروریستی با استفاده از چشمه‌های مولد این پرتوها، لزوم حفاظت افراد در برابر چنین اقدامات تروریستی کاملا احساس می شود. از این رو پایشگرهای درگاهی در مبادی و نقاط حساس مستقرر شده‌اند تا از حمل و نقل غیرقانونی مواد رادیواکتیو جلوگیری نمایند. در این پژوهش، عملکرد پایشگر پرتویی مدل NSTRI-RPM-2020-1 برای چشمه‌های آزمایشگاهی در حال حرکت مورد بررسی قرار می گیرد. سیستم ساخته شده از دو آشکارساز سوسوزن پلاستیک با ابعاد بزرگ به همراه 4 تیوب تکثیر کننده نوری تشکیل شده است. این ارزیابی برای چشمه‌‌های آزمایشگاهی 60Co با اکتیویته 1.09 و 4.9 میکروکوری و 137Cs با اکتیویته 7 میکرو کوری با سرعت‌های یکنواخت 15/0، 31/0 و 43/0متر بر ثانیه انجام شده است. نتایج نشان داده شده، سیستم ساخته شده توانایی تشخیص چشمه های آزمایشگاهی در حال حرکت را دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات