بررسی عملکرد انتقال حرارت در سوخت هسته ای صفحه ای از نوع پراکنده
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (476.28 K)
نویسندگان
هیئت علمی
چکیده
در سوخت های نوع پراکنده(Dispersion fuels)، ذرات سوخت در بستری از ماده زمینه (matrix) که میتواند فلز یا سرامیک باشد ، قرار می گیرند. این نوع سوخت بیشتر در راکتورهای تحقیقاتی به کار می رود. د کل در تمامی راکتورها تعیین توزیع دما جهت انتقال حرارت مناسب، اطمینان از ایمنی و طراحی مواد و ساختار سوخت بسیار حائز اهمیت است.
در سوخت های نوع پراکنده(Dispersion fuels)، ذرات سوخت در بستری از ماده زمینه (matrix) که میتواند فلز یا سرامیک باشد ، قرار می گیرند. این نوع سوخت بیشتر در راکتورهای تحقیقاتی به کار می رود. د کل در تمامی راکتورها تعیین توزیع دما جهت انتقال حرارت مناسب، اطمینان از ایمنی و طراحی مواد و ساختار سوخت بسیار حائز اهمیت است.
در سوخت های نوع پراکنده(Dispersion fuels)، ذرات سوخت در بستری از ماده زمینه (matrix) که میتواند فلز یا سرامیک باشد ، قرار می گیرند. این نوع سوخت بیشتر در راکتورهای تحقیقاتی به کار می رود. د کل در تمامی راکتورها تعیین توزیع دما جهت انتقال حرارت مناسب، اطمینان از ایمنی و طراحی مواد و ساختار سوخت بسیار حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها
موضوعات