بررسی عملکرد انتقال حرارت در سوخت هسته ای صفحه ای از نوع پراکنده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1243-INC (R1)
نویسندگان
هیئت علمی
چکیده
در سوخت های نوع پراکنده(Dispersion fuels)، ذرات سوخت در بستری از ماده زمینه (matrix) که میتواند فلز یا سرامیک باشد ، قرار می گیرند. این نوع سوخت بیشتر در راکتورهای تحقیقاتی به کار می رود. د کل در تمامی راکتورها تعیین توزیع دما جهت انتقال حرارت مناسب، اطمینان از ایمنی و طراحی مواد و ساختار سوخت بسیار حائز اهمیت است.
در سوخت های نوع پراکنده(Dispersion fuels)، ذرات سوخت در بستری از ماده زمینه (matrix) که میتواند فلز یا سرامیک باشد ، قرار می گیرند. این نوع سوخت بیشتر در راکتورهای تحقیقاتی به کار می رود. د کل در تمامی راکتورها تعیین توزیع دما جهت انتقال حرارت مناسب، اطمینان از ایمنی و طراحی مواد و ساختار سوخت بسیار حائز اهمیت است.
در سوخت های نوع پراکنده(Dispersion fuels)، ذرات سوخت در بستری از ماده زمینه (matrix) که میتواند فلز یا سرامیک باشد ، قرار می گیرند. این نوع سوخت بیشتر در راکتورهای تحقیقاتی به کار می رود. د کل در تمامی راکتورها تعیین توزیع دما جهت انتقال حرارت مناسب، اطمینان از ایمنی و طراحی مواد و ساختار سوخت بسیار حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها
موضوعات