دزیمتری پرتودهنده 220- GC با استفاده از ژل فریک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1241-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
پرتودهنده220- GC برای پرتودهی گامای نمونه‌های گوناگون که حجم کوچکی دارند به کار می‌رود. با توجه به حجم هر نمونه، یک توزیع دز جذبی در آن نمونه وجود دارد. برای انجام پرتودهی مناسب یک نمونه، آگاهی از توزیع دز آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش با توجه به کالیبراسیون اخیر پرتودهنده 220- GC و نیاز به کنترل کیفی آن، دزیمترهای ژل فریک آگاروز ساخته شدند. یک فانتوم شامل پانزده دزیمتر برای چیدمان دزیمترها در مکان‌های مشخص محفظه پرتودهی طراحی و آماده شد. بدین ترتیب توزیع دز با استفاده از دزیمترهای ژل فریک تهیه شده اندازه‌گیری شد. توزیع دز بدست آمده نشان داد بیشینه دز در نقاط مرکزی شرقی-غربی محفظه پرتودهی و کمینه دز در نقاط مرکزی شمالی-جنوبی آن است. نتایج بدست آمده با نتایج شبیه‌سازی پرتودهنده همخوانی خوبی دارند که نشان از صحت عملکرد دزیمترهای ژل فریک تهیه شده و همچنین درستی فرآیند کالیبراسیون انجام شده سیستم دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات