بررسی جذب و تثبیت استرانسیم توسط زئولیت آنالسیم اصلاح‌شده با سرب هگزاسیانوفرات

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (547.88 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1239-INC (R1)
نویسندگان
1دانشگاه سراسری مراغه و سازمان انرژی اتمی
2گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
3عضو هیات علمی پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
4عضو هیات علمی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
5عضو هیات علمی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،
6پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فناوری هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی 113653486، تهران- ایران
چکیده
در این بررسی زئولیت آنالسیم اصلاح شده با سرب هگزاسیانوفرات برای جذب و تثبیت استرانسیم مورد استفاده قرار گرفت. برای بهینه‌سازی فرایند جذب استرانسیم از محلول‌های آبی و بررسی اثر پارامترهای pH (2-10)، مقدار جاذب (0.06-0.14 گرم)، غلظت اولیه استرانسیم (10-70 میلی‌گرم بر لیتر) و دما (C° 15- 55) بر میزان جذب، طرح مرکب مرکزی (CCD) در روش طراحی آزمایش سطح پاسخ (RSM) به‌کار گرفته شد. همچنین با آمایش گرمایی جاذب بارگذاری شده در دماهای مختلف، تثبیت استرانسیم در آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت اولیه استرانسیم در محلول تائیرگذارترین پارامتر در فرایند جذب با آنالسیم اصلاح‌شده بوده و در شرایط بهینه 9pH ، دمای C° 25، غلظت اولیه استرانسیم 10 میلی‌گرم بر لیتر و با استفاده از 0.06 گرم جاذب، بیشترین میزان جذب %99.81 به‌دست آمد. همچنین آمایش گرمایی جاذب بارگذاری شده در دمای C° 1100 نشان‌دهنده عملکرد مناسب جاذب برای تثبیت استرانسیم بود، به نحوی که کم‌تر از %0.19 از استرانسیم بارگذاری شده، توسط محلول‌های مختلف فروشسته شد.
کلیدواژه ها
موضوعات