اندازه‌گیری و ارزیابی پرتوزایی طبیعی خاک شهر تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1235-INC (R1)
نویسندگان
1پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 8486-11365، تهران‌ـ ایران
2پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
چکیده
مواد رادیواکتیو طبیعی که در محیط پیرامون انسان بطور معمول و طبیعی وجود دارد می‌تواند خواسته یا ناخواسته افراد را در معرض پرتوگیری قرار دهد. یکی از مهمترین منایع پرتوگیری خارجی، رادیونوکلیدهای حاصل از واپاشی سری اورانیوم و توریم و رادیونوکلید پتاسیم در خاک می‌باشد. هدف از این پژوهش اندازه‌گیری 226Ra، 232Th و 40K در خاک شهر تهران به منظور اطمینان از عدم خطر رادیولوژیکی افراد از پرتوگیری خارجی است. در این تحقیق 20 نمونه خاک از شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ها بعداز جمع‌آوری به صورت تصادفی و مطابق با دستورالعمل استاندارد ASTM c999 نمونه‌سازی شد. میزان غلظت رادیونوکلیدها با استفاده از روش اسپکترومتری گاما و با استفاده از آشکارساز HPGe با بازده 80% اندازه‌گیری شد. غلظت رادیونوکلیدهای 226Ra، 232Th و 40K به ترتیب در محدوده Bq/kg 25-10، Bq/kg 30-9 و Bq/kg 650-360 اندازه‌گیری گردید. غلظت این رادیونوکلیدها در بازه مقادیر جهانی آن که Bq/kg 60-17، Bq/kg 64-11 و Bq/kg 850-140 است، قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات